STATUT FUNDACJI JA JESTEM
Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ja Jestem, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Natalię Bienias zwanym dalej
    fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A Nr 3100/2015 sporządzonym
    przez notariusza Małgorzatę Wróblewską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Okopowa nr 56 lok. 3 w dniu 04.09.2015
    jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej.
    Polskiej, działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja została powołana dla realizacji społecznych i gospodarczo-użytecznych celów w sferze pożytku publicznego.
3. Fundacja ma osobowość prawną i działa przez ustanowione w statucie organy.
4. Właściwym sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.


§ 2


1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania
   celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z odpowiednimi przepisami prawa  
   polskiego lub przepisami państwa na którego terenie będzie działać.
3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może przystępować do innych organizacji, stowarzyszeń, organizacji
   pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, jednostek, spółek, firm, formacji społecznych jeśli będą one w interesie
   realizacji celów statutowych Fundacji, oraz może występować jako ich członek.
4. Fundacja może współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi w zakresie wymienionym celach
   działania Fundacji.


§ 3


1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących do realizacji celów statutowych, czyli
    na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
2. Działalność statutowa Fundacji, może być również prowadzona jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o
    działaniu pożytku publicznego.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.


§ 4


1. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Ja Jestem, oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, oraz odpowiedników swojej nazwy i danych identyfikacyjnych
    również w obcym języku, który po zarejestrowaniu go będzie podlegać ochronie prawnej.
3. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi
   formami wyróżnień osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla samej Fundacji oraz zasłużonym w realizacji celów
   obranych przez Fundację.


§ 5


1. Czas trwania Fundacji jest niekreślony.

§ 6

1. Nadzór nad fundacją sprawuje właściwy minister ds. pracy i polityki społecznej.

Rozdział II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

1. Celem Fundacji jest:
a) Aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności:
   - osób starszych w wieku emerytalnym,
   - osób samotnych nie posiadającym opieki lub/i kogoś bliskiego,
   - więźniów i osób po odbyciu kar w zakładach karnych w tym młodzieży, która ma problemy z prawem.
   - osób żyjących na ulicy w tym nie posiadających domów, będących w ciężkiej sytuacji zdrowotnej lub/i materialnej
     włącznie z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi.
   - osób a w szczególności młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych,
   - osób po ciężkich doświadczeniach życiowych, takich jak utrata kogoś bliskiego, ciężkachoroba, kryzys materialny,
   - osób mających problem z uzależnieniami,
   - osób, które miały lub mają problem ze środkami psychoaktywnymi.
b) Pomoc społeczna, dotycząca w szczególności rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej, dająca możliwość
    godnego życia w społeczeństwie.
c) Pomoc w zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej, osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.
d) Przeciwdziałanie bezrobociu.
e) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
f) Wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
g) Wspieranie rozwoju szkół, oświaty, organizacji, placówek edukacyjnych, szpitali, w zakresie zbieżnym z celami fundacji.
h) Ochrona i promocja życia oraz zdrowia.
i) Działalność charytatywna.
j) Promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych, w szczególności życia w rodzinie, małżeństwie.
k) Wspomaganie i rozwój wspólnot, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów również pożytku publicznego o zgodnych
   celach Fundacji.

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Rozwijanie zainteresowań intelektualnych i manualnych osób starszych, poprzez zajęcia indywidualne i grupowe.
b) Poprawa codziennego funkcjonowania osób starszych, poprzez opiekę i pomoc w codziennych czynnościach.
c) Naukę cyfryzacji i multimediów, poprzez zajęcia indywidualne i grupowe.
d) Opiekę zdrowotną, poprzez przekazywanie, dofinansowanie lub zakup lekarstw i/lub środków niezbędnych do poprawy
    zdrowia.
e) Przekazywania lub finansowania najpotrzebniejszych środków domowego użytku dla potrzeb życiowych osób i rodzin oraz
    umożliwienia im bytowania w warunkach godności człowieka.
f) Opieka rehabilitacyjno - zdrowotna polegająca na prowadzeniu ćwiczeń indywidualnych i grupowych.
g) Zajęcia ze specjalistami, które mają na celu przystosowanie do życia po ciężkich doświadczeniach życiowych w
    szczególności po ciężkich chorobach, utracie kogoś bliskiego, doświadczeniu bankructwa, stracie dachu nad głową.
h) Wyjazdy i/lub finansowanie i/lub organizację seminariów, festynów, wyjazdów rekreacyjno - sportowych, konferencji,
    wycieczek, szkoleń, targów, pokazów, giełd, spotkań, debat eksperckich, akcji społecznych, mających na celu aktywizację
    społeczną osób zgodnie z założeniami i celami fundacji.
i) Organizowanie zbiórek finansowych i materialnych, wykorzystanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek
   publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych, i dysponowanie nimi zgodnie z założeniami i celami fundacji.
j) Współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prywatnymi i fizycznymi, klubami,
   stowarzyszeniami, fundacjami czy innymi organizacjami dla potrzeb realizacji założeń i celów fundacji.
k) Udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej, podmiotom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, realizującym
    cele fundacji w tym organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych.
l) Prowadzenie i/lub pośrednictwo w prowadzeniu kursów i programów szkoleniowych mających na celu przyuczenie do
   zawodów, które dadzą realną szanse podjęcia odpowiedzialnej pracy osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.
m) Pośrednictwo w znalezieniu pracy i zajęć zawodowych dla osób aktywizowanych.
n) Pomoc w znalezieniu tymczasowego lokum dla osób aktywizowanych.
o) Streetworking, pedagogika uliczna, praca socjalna, czyli wychodzenie do ludzi wykluczonych społecznie lub do osób
   zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz praca psychologiczno-socjalna w miejscach przebywania tych osób (ulice,
   kluby, dzielnice miast, dworce), poza instytucjami, czyli w ich środowisku ulicznym.
p) Wsparcie finansowe i materialne jadłodajni dla osób ubogich zgodnie z celami i założeniami fundacji.
q) Prowadzenie działalności szkoleniowej dla wolontariuszy.
r) Promocja idei wolontariatu.
s) Finansowanie i/lub dofinansowanie wydawnictw i/lub publikacji.


Rozdział III Majątek i dochody fundacji
§ 9


1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2600 zł (dwa tysiące sześćset złotych) oraz środki finansowe
    ruchomości i nieruchomości, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na prowadzenie działalności
    statutowej, oraz 1100 zł (jeden tysiąc sto złotych) na działalność gospodarczą.
3. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) Darowizny, sponsoringi, spadki, zapisy.
b) Dotacje i subwencje.
c) Środki celowe otrzymane od innych osób i firm.
d) Odsetki od lokat bankowych.
e) Dochody z majątku Fundacji.
f) Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
g) Dochody z działalności gospodarczej.
h) Odpłatnej działalności pożytku publicznego.
i) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
4. Dochody uzyskiwane z majątku fundacji oraz prowadzonej przez nią działalności gospodarczej przeznaczane są w całości
   na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności i rozwój fundacji.
5. Dochody ze źródeł wymienionych w ust 3 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji jeżeli ofiarodawca nie
   wskazał inaczej.
6. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa, składa Zarząd Fundacji jako
   spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
7. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
8. Fundacja nie przyjmuje darowizn od producentów broni, alkoholu, papierosów, zakładów bukmacherskich.
9. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku, nie może spowodować przejęcia przez fundację długów przewyższających
    wartość mienia przyjmowanego.
10. Rozporządzenie składnikami trwałego majątku może nastąpić w przypadkach gdy:
a) Uzasadnia to cel fundacji.
b) Następuje naturalne użycie.
c) Jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.
11. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie do realizacji celów statutowych.
12. Z majątku Fundacji, jej działalności a także ze środków na realizację celów Fundacji, zabrania się:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji, w stosunku do jej członków, członków organów
    lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
    powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
    przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
    zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
    preferencyjnych warunkach.
c) Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członkiń/ów jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
    innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
d) Dokonywanie zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
    Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


Rozdział IV Działalność Gospodarcza
§ 10


1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
84.12.Z
Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
88.99.Z
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
78.10.Z
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z
Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
86.90.E
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację
90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych
93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
62.02.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
79.12.Z
Działalność organizatorów turystyki
81.29.Z
Pozostałe sprzątanie
47.91.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.21.Z
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
94.91.Z
Działalność organizacji religijnych
58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza
73.11.Z
Działalność agencji reklamowych
2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie wyodrębnionej.
3. Działalnością gospodarczą kieruje Zarząd Fundacji.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
5. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
6. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.
7. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Prezes Zarządu Fundacji
    działając łącznie z jednym Członkiem Zarządu.
8. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według
    postanowień Zarządu Fundacji.


Rozdział V Władze Fundacji
§ 11


1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami.
3. Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
4. Powołanie Zarządu Fundacji następuje na czas nieokreślony.
5. Ustalenie kolejnego składu Zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu
    Zarządu - powołuje się poprzez jednomyślne głosowanie wszystkich członków zarządu i przyjęcie uchwały.
6. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, niemniej jednak niż 2
    członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek: a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie na ręce Prezesa
    Zarządu
    lub Wiceprezesa Zarządu jeśli wystąpienie dotyczy Prezesa Zarządu, lub; b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania
    prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, lub; c) śmierci członka Zarządu;
8. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w drodze jednomyślnego głosowania pozostałych członków
    zarządu gdy zaistnieją okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają
    pełnienie funkcji Członka Zarządu, albo powodują utratę zaufania do danego Członka Zarządu.
9. Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
b) sporządzanie rocznego planu i sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku.
c) przyjmowanie darowizn, sponsoringów, spadków, zapisów, dotacji.
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
f) zatrudnianie pracowników, ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia.
g) uchwalanie regulaminów.
h) ustalenie warunków i dopuszczalności połączenia się z inną organizacją.
i) uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji.
10. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.
11. Zarząd Fundacji obraduje w miarę potrzeb, na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej trzy razy do roku.
12. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek Członka Zarządu. O posiedzeniu
      muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
13. Jeśli inne Akty Wewnętrzne nie stanowią inaczej to każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.
14. W szczególnych przypadkach na wniosek Prezesa Zarządu, uchwały mogą zostać podjęte także bez odbywania
     posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e–adres Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego Członka
     Zarządu, metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych Członków Zarządu
     Fundacji.


Rozdział VI Sposób reprezentacji
§ 12


1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych może składać każdy Członek
    Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych do kwoty 5000zł (pięć tysięcy złotych) wystarcza podpis Prezesa Zarządu. W innych przypadkach
    powyżej tej kwoty wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa Zarządu.
3. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować członek Zarządu lub pełnomocnik Fundacji.
4. Do zmiany niniejszego § 12 i sposobu reprezentacji wymagana jest zmiana statutu.


Rozdział VII Zmiany Statutu
§ 14


1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez zmianę statutu Fundacji.
2. Zmianę statutu Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji po przyjęciu uchwały o zmianie statutu,
    oraz jego jednomyślnym głosowaniu.
3. Zmiana statutu nie może prowadzić do przekształcenia Fundacji w inną, o zupełnie innym charakterze i zakresie działania.


Rozdział VIII Połączenie z inną Fundacją
§ 15


1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze
   jednomyślnej uchwały.


Rozdział IX Likwidacja Fundacji
§ 16


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków
    finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na
    rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.